Één van onze prachtprojecten is het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het kwelderareaal in het Waddengebied. Dit doen wij in opdracht van Rijkswaterstaat. Buiten de zeedijken in het Waddenzeegebied staan rijzendammen die vroeger voor landaanwinning werden gebruikt. Deze rijzendammen bestaan uit in de grond geslagen palen, waartussen vulhout is geplaatst en waar een draad stevig overheen is gespannen. De dammen houden bij eb- en vloed een deel van het slib vast, waardoor land wordt gewonnen.

Inmiddels is er geen behoefte meer aan landaanwinning, maar de dammen hebben nog wel een grote ecologische en maatschappelijke waarde. Daarom is het belangrijk dat het areaal wordt onderhouden, zodat het zijn functie niet verliest. Het werk brengt grote uitdagingen met zich mee. Zo moet er gewerkt worden in getijdegebied, waardoor er niet van 9 tot 17 gewerkt kan worden. Ook is het gebied slecht toegankelijk doordat de bodem niet overal stabiel is. Hiervoor hebben we speciale wadkranen met een verhoogde draagkracht. Tot slot brengt het werken in een Natura2000 gebied beperkingen met zich mee, zoals het niet mogen werken in het broedseizoen.

Tot het project behoren de kwelders langs de kust van Friesland, Groningen en de Punt van Reide. Dit is ongeveer 125 kilometer of 1750 hectare. 

Rijkswaterstaat verlangt van ons een hoog niveau wat betreft projectmanagement, risicomanagement en procesbeheersing. In samenwerking met Syntera kunnen voldoen wij aan de verwachtingen. Dat blijkt nu ons contract wegens tevredenheid weer is verlengd.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Van: Mei 2017 t/m heden